Numa wave white

Vi är glada att du vill använda dig av numa!

Innan du börjar använda tjänsten rekommenderar vi att du läser igenom våra användarvillkor som du hittar nedan. Denna text utgör avtalet mellan oss och dig som användare. Vi uppdaterar regelbundet Villkoren och den senaste versionen finns alltid tillgänglig i Numa-appen och på vår hemsida. Om ändringarna görs av lagliga skäl träder de i kraft omedelbart, annars träder de i kraft två veckor efter publicering.

Vi vill börja med något mycket viktigt:

Observera att informationen som finns i Numa-appen inte utgör medicinsk rådgivning och att Bestla Health AB inte tar något medicinskt ansvar för ditt användande av Numas app. Varje person är unik och den information du får genom Numa är generell hälsoinformation. Konsultera alltid en barnmorska och/eller läkare om du är osäker.

Allmän information

För att slippa upprepa oss i onödan så har vi sammanställt en lista på några ord som har särskild betydelse i Villkoren.
 

villkoren Med det menar vi dessa användarvillkor som gäller mellan oss och dig.

användare ”Användaren”: Här menar vi dig som använder applikationen Numa eller hemsidan numa.se

dataAll data som överförs av dig till Bestla Health AB via Numa när du använder Numa

du“, “din“, “ditt“, “dig”  Användare

hemsidan www.numa.se

‘”numa” – Appen numa som tillhandahålls av Bestla Health AB;

Bestla Health AB” – Bestla Health AB, Org. Nr. 559247-7243

”samarbetspartner En aktör som Bestla Health AB ingått samarbete med, vilket framgår i appen Numa. 

vi”, ”vår”, ”oss Bestla Health AB

Information om Numa

Applikationen Numa utvecklas och drivs av Bestla Health AB och vi vill finnas som en källa till säker information om det första året efter en förlossning. I applikationen går det att få hälsoinformation dag för dag och vecka för vecka om tiden innan och efter förlossningen. Informationen går också att söka fram i Numas kunskapsbank i appen. Genom att välja intresseområden går det att få en personligt utformad tjänst. Vi ämnar också att bygga ett socialt forum och ge erbjudanden till våra användare. Mer information om Numa finns också på vår hemsida numa.se och i appen Numa.

Att använda numa

Det är kostnadsfritt att ladda ner Numa-appen. Det finns möjlighet att betala för premiumtjänster, såsom kurser, program och digitala vårdtjänster, vilket erbjuds som separat valmöjlighet. I Numa kan det också finnas erbjudanden från våra samarbetspartners. Om du accepterar ett erbjudande från en samarbetspartner ingår du ett separat avtal med samarbetspartnern, vilket kan innebära att du blir skyldig att betala samarbetspartnern. Numa kan inte hållas ansvarig för de tjänster och produkter som erbjuds och tillhandahålls av en samarbetspartner. Vi vill dock gärna höra från dig om du är missnöjd med någon av våra samarbetspartners eftersom vi är angelägna om att endast samarbeta med partners som tillhandahåller bra och säkra tjänster. Vänligen läs också vår integritetspolicy för att se vilken information du behöver tillhandahålla för att kunna använda Numa. Du hittar vår integritetspolicy här!

Brott mot Villkoren och missbruk av tjänsten

Om Numa missbrukas, om det sker överträdelser av villkoren eller om du använder Numa på ett sätt som är skadligt för dig själv, Numa eller någon annan part, förbehåller sig Bestla Health AB rätten att blockera din e-postadress och avsluta din användning av tjänsten. Bestla Health AB har alltid rätt att avsluta din användning och blockera din e-postadress. Om Bestla Health AB drabbas av kostnader till följd av ditt missbruk av tjänsten är du skyldig att ersätta Bestla Health AB för dessa kostnader.

Om det är något mer du vill ha hjälp med eller om du har andra frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Kontinuerlig uppdatering av Numa

Eftersom Numa kontinuerligt uppdateras och utvecklas förbehåller sig Bestla Health AB rätten att när som helst ändra, ta bort eller lägga till exempelvis design, färger, funktionalitet och tjänster i Numa. Uppdateringar och nya funktioner eller tjänster som blir tillgängliga i Numa omfattas också av Villkoren.

Om det är nödvändigt av säkerhets-, tekniska- eller underhållsskäl förbehåller sig Bestla Health AB rätten att vidta åtgärder som kan påverka din tillgång till Numa. Bestla Health AB strävar naturligtvis efter att snabbt åtgärda sådana skäl så att du kan få tillgång till Numa igen med så lite störningar som möjligt.

Om Bestla Health AB behöver utöva ovanstående rättighet finns det ingen möjlighet att erhålla någon ersättning för detta.

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheter som går att hänföra till Bestla Health AB, vilka inkuderar men inte är begränsade till: firman, know-how, vår programvara med källkod och databaser, affären, visuellt uttryck, olika medier såsom video, text och ljud, dokumentation, upphovsrätt, patent, varumärke och annat som kan anses vara en del av Bestla Health AB ägs av Bestla Health AB och/eller eventuella samarbetspartners. Inget i Villkoren ska tolkas som att du kan ta över eller äga någon av dessa rättigheter.

När det gäller din personliga Data som eventuellt finns i Numa/tillgänglig för Bestla Health AB så ägs den alltid av dig och Bestla Health AB kommer aldrig att göra anspråk på äganderätt eller immateriella rättigheter till din Data.

Kontakt

Kommunikationen mellan dig och Bestla Health AB sker elektroniskt via e-post till hej@numa.se eller genom Numa-applikationen, och detta accepteras genom dessa villkor. Det kan handla om att vi vill informera dig om att det finns en ny version, att det förekommer driftstörningar, support eller annan relevant information om Numa. Brev kan skickas till följande adress: Bestla Health AB, Västmannagatan 66, 113 60 Stockholm.

Betaltjänster

Vissa tjänster i Numa, såsom Numas premiuminnehåll, kurser eller vissa digitala vårdtjänster, är kostnadsbelagda. För att få tillgång till dessa tjänster behöver du ange information såsom e-post, namn och betalningsuppgifter. Särskilda villkor för betalning, avbokning och annat kan förekomma och kommuniceras i samband med bokningen och/eller vid betalning av tjänsten. Moms ingår i priset. När det gäller köp av digitala tjänster och innehåll finns ingen ångerrätt eftersom tjänsten levereras direkt. Om du inte är nöjd med vår tjänst vill vi gärna att du kontaktar oss så att vi kan förbättra den.

Ansvarsbegränsning

Bestla Health AB är inte under några omständigheter skyldigt att se till att Numa är tillgängligt för dig, och du är medveten om att vissa av Numas tjänster kan kräva internetanslutning. Det är ditt ansvar som användare att säkerställa att du har tillgång till en internetanslutning och att den är säker för att kunna använda Numa. Vi kan inte heller ge någon garanti om lämpligheten av att använda Numa för din specifika situation. Numa tillhandahålls i befintligt skick.

Händelser utanför vår kontroll – force majeure

Bestla Health AB är befriat från ansvar för brott mot Villkoren om sådana brott orsakas av händelser utanför Bestla Health AB:s kontroll, inklusive men inte begränsat till strejk, krig, naturkatastrofer, militära åtgärder och mobilisering, myndighetsbestämmelser, ändringar eller ny lagstiftning, brand, blixtnedslag, beslag, pandemi/epidemi eller liknande omständigheter. Undantaget är om Bestla Health AB har agerat grovt oaktsamt.

Villkoren kan komma att ändras

Så länge ändringar i villkoren tydligt kommuniceras till dig som användare, förbehåller vi oss rätten att ändra och lägga till i villkoren när det är nödvändigt och besluta när dessa ändringar ska träda i kraft. Om du inte samtycker till ändringarna i villkoren har du alltid möjlighet att sluta använda Numa. Dock, om du fortsätter att använda Numa efter det att ändringarna har trätt i kraft, kommer de ändrade villkoren att gälla.

Allmänna reklamationsnämnden – om du inte håller med oss

Om du har köpt en tjänst av oss som du anser vara bristfällig eller felaktig, och vi inte är överens i frågan, kan det uppstå en tvist. Vi hänvisar till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) om du önskar få denna tvist prövad (www.arn.se), och vi kommer att följa deras rekommendationer.

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare hjälp, är du välkommen att kontakta oss!

Tillämplig lag och tvistelösning

Vilken lag som är tillämplig på Villkoren och vid eventuell tvistelösning?

På Villkoren ska svensk lag tillämpas, förutsatt att tvingande lagstiftning inte föreskriver annorlunda. Eventuella tvister som uppstår i samband med Villkoren eller användningen av Numa ska avgöras i allmän domstol, där Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Numa wave shapes
Numa - graviditet och inför förlossning
Numa wave shapes
Numa - graviditet och inför förlossning